Skip available courses

Available courses

1.Creează şi menţine relaţii profesionale

2.Gestionează conflicte

3.Gestionează aşteptările factorilor interesaţi

4.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.

5.Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.

6.Coordonează activităţile în caz de accident.

COMPETENŢE VIZATE

 

Competenţa nr. 9.1 :

Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie

Competenţa nr. 9.2 :

 Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei.

Competenţa nr. 9.3 :

Programează activităţi specifice locului de muncă

 

 

OBIECTIVE URMĂRITE

  După parcurgerea acestor unităţi de competenţă, elevii vor fi capabili să :

  -  definească conceptul de proces de producţie.

 -  precizeze criteriile de clasificare ale proceselor de producţie.

-  stabilească componentele procesului de producţie

-  caracterizeze tipurile de producţie

- indice avantajele şi dezavantajele principalelor tipuri de producţie.

 -  diferenţieze metodele de organizare a producţiei.

- precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei

-planifice activităţi specifice locului de muncă pe baza documentelor.

Competenţe

 

Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea unor abilităţi şi deprinderi în alegerea şi analiza sistemelor de fabricaţie, pe baza unor criterii de evaluare şi analiză specificate, precum şi de corelare a sistemelor de fabricaţie cu alte aspecte ale planificării şi controlului în industriile producătoare. Modulul oferă elevilor posibilitatea de adaptare la cerinţele pieţii muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice de a-şi forma competenţe de bază în legătură cu modul de utilizare a sistemelor flexibile de fabricaţie în industriile producătoare.

Unitatea de competenţă relevantă pentru modul este:

 

15. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie

1 credit

 

-

15.1.Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.

 

-

15.2. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie.

 

-

15.3. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.

Obiective

 

Prin activităţile pe care le propunem, urmărim ca la sfârşitul activităţilor de învăţare elevii să fie capabili:

O.1.     Să descrie mediul industrial;

O.2.     Să explice modul de utilizare a sistemelor de fabricaţie în  industriile producătoare;

O.3.     Să evalueze sistemele şi tehnologiile de fabricaţie pe baza criteriilor economice, de calitate şi  de competitivitate;

O.4.     Să identifice componentele sistemelor de fabricaţie: concurenţa, sincronizarea partajarea resurselor;

O.5.     Să identifice fenomenele ce au loc într-un proces de fabricaţie;

O.6.     Să aplice metodele de analiză  a sistemelor de fabricaţie

O.7.     Să identifice criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie;

O.8.     Să justifice alegerea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie;

O.9.     Să identifice procesele sistemelor de fabricaţie;

O.10.   Să explice influenţa aspectelor planificării şi contolului asupra sistemelor de fabricaţie;

Unităţile de competenţe/rezultate ale învăţării la care se referă modulul
 Efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru procesele tehnologice specifice domeniului
electromecanic
 Pregătirea procesului tehnologic în domeniul electromecanic
 Efectuarea lucrărilor de lăcătuşărie generală
 Executarea lucrărilor de lăcătuşărie generală
 Lucrul în echipă

Rezultatul învăţării 1: Organizează ergonomic locul de muncă

Rezultatul învăţării 2: Caracterizează lucrările tehnologice

Rezultatul învăţării 3: Execută lucrări de lăcătuşărie generală

Rezultatul învăţării 4: Realizează produse simple de lăcătuşărie